Γραμματική ανάλυση 得de !!!

Η δομή του de . 

Άλλη ορολογία: συμπλήρωμα, συμπλήρωμα βαθμού.

 

Συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις μεταξύ της δομής του 得de  και άλλων δυνητκών ρημάτων

(Ρήμα + 得de + συμπλήρωμα αποτελέσματος)

 

 1. Πότε χρησιμοποιώ τη δομή του de ?

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Όταν θέλουμε να περιγράψουμε συνήθειες. Με άλλα λόγια, όταν θέλουμε να περιγράψουμε πώς κάνει κάποιος κάτι συνήθως.

Για παράδειγμα:

tā  zú  qiú        tī   de hĕn  hăo                                                                tā  păo    de  fēicháng    kuài

他 足 球     踢 得很  好.                                                                           她   跑        得  非常         快.

Αυτός ποδόσφαιρο κλωτσάει DE πολύ καλά                                          αυτή τρέχει  DE   πάρα πολύ γρήγορα

Παίζει ποδόσφαιρο  πολύ καλά                                      Αυτή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα

 

 • Η δομή του 得μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πράξης. Συνήθως μια χρονική λέξη τοποθετείται πριν ή μετά το Υποκείμενο της πρότασης για να τονίσει ότι η πράξη ήδη έχει πραγματοποιηθεί.

Για παράδειγμα:

zóutiān     wănshang    wŏ  nán péngyou    zhōngguófàn      zuò        de     hĕn   hăo

昨 天           晚 上          我   男    朋友          中  国 饭             作         得        很   好.

Εχθές        βράδυ         ο φίλος μου                  Κνέζικο φαγητό έφτιαξε 得πολύ καλά

 

Ο φίλος μου εχθές το βράδυ μαγείρεψε κινέζικο φαγητό πολύ καλά.

 

 • Για να εκφράσει την επιρροή/το αποτέλεσμα μιας πράξης και το βαθμό ενός ρήματος κατάστασης(stative verb) (ρήμα + επίθετο ).

Πχ:

tā  shuō de  dàjiā   dōu kū  le

她   说   得    大家    都   哭 了.

Αυτή μίλησε DE  όλοι  έκλαψαν

Μίλησε σε βαθμό τέτοιο που όλοι έκλαψαν

Το ότι «όλοι έκλαψαν» είναι το αποτέλεσμα όσων είπε.

 

zhōngwén     nán  de  wŏmen  dōu bù   xiăng  xué    le

中文             难      得   我们      都    不     想     学     了

Κινέζικα   δύσκολα  DE  εμείς    όλοι δεν θέλουμε μάθουμε πια

Τα Κινέζικα είναι τόσο δύσκολα που εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε πια.

Το ότι «Δεν θέλουμε να μάθουμε πια»  μας λέει το πόσο δύσκολη είναι η κινεζική γλώσσα.

 

tā  máng       de          méi you    shíjiān  chī fàn

她 忙             得        没 有            时间     吃  饭.

Αυτή απασχολημένη DE   δεν έχει  χρόνο  τρώει

Είναι τόσο απασχολημένη που δεν έχει χρόνο να φάει.

Το ότι «Δεν έχει χρόνο να φάει» μας λέει το πόσο απασχολημένη είναι.

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα, όταν ένα στατικό ρήμα/ρήμα κατάστασης χρησιμοποείται στη δομή του 得, συχνά μεταφράζεται ως: τόσο (+την έννοια του ρήματος/stative verb) ώστε να τονίσει ότι…

 

 1. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορώ να διαμορφώσω τη δομή του de?

 

Το πιο σημαντικό στη δομή του 得είναι ότι τα ρήματα πρέπει να μπαίνουν πριν το 得. Εαν πρόειται για ρήμα που έχει και αντικείμενο δίπλα του (睡觉shuì  jiào), τότε το ρήμα θα πρέπει να διαχωρίζεται από το αντικείμενο.

Πχ Το ρήμα睡觉shuì  jiào  (κοιμάμαι) χρησιμοποιείται τη δομη του 得 και μπορεί να τεθεί με τους ακόλουθους 4 τρόπους :

(1) Με επανάληψη του ρήματος.

Υ.                                                        Ρήμα-αντικείμενο            Ρ+          de  +   επίρρημα.

Εγώ

shuì  jiào    

睡  觉

κοιμάμαι  JIAO

shuì de    hĕn  hăo 

睡  得  很   好

κοιμάμαι  DE  πολύ καλά

 

Κοιμάμαι πολύ καλά.

 

(2)Ακούγεται με λιγότερη επανάληψη αν παραλείψουμε το πρώτο ρήμα, όπως στην παρακάτω πρόταση :

Υ.                                         Αντικέιμενο.                                                       Ρ.         de    επίρρημα.

Εγώ

jiào    

JIAO

shuì de    hĕn  hăo 

睡  得  很   好

κοιμάμαι  DE  πολύ καλά

 

 

(3) Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο αντικείμενο της πρότασης, τότε πρέπει να τοποθετήσουμε το αντικείμενο(Α) στην αρχή της πρότασης, και θα γίνει ως εξής :

Α.                                                  Υ.                                                                  Ρ.   de    επίρρημα.

jiào    

JIAO

Εγώ

shuì de    hĕn  hăo 

睡  得  很   好

κοιμάμαι  DE  πολυ καλά

 

 

(4) Αν είναι πασιφανές το αντικείμενο(Α) , όπως είναι και στο συγκεκριμένο παράδειγμα (δηλαδή γνωρίζουμε ότι το 睡 ακολουθείται από το 觉 τότε μπορούμε απλά να πούμε:

 Υ.                                                                                                                      Ρ.    de     επίρρημα.

Εγώ

 

 

 

shuì de    hĕn  hăo 

睡  得  很   好

κοιμάμαι  DE  πολύ καλά

 

 

 1. Ποιά είναι η σύνταξη για την άρνηση στη δομή του ?

 

Η άρνηση για το得 είναι το 不bu. Το没méi δεν χρησιμοποιείται συνήθως, εκτός αν η δομή του 得 χρησιμοποείται στη δομή του 把. Το不bu πρέπει να μπαίνει πριν τα επιρρήατα και μετά το 得, αλλά όχι μετά από τα ρήματα, εκτός εάν η δομή του 得 χρησιμοποιείται σε προτάσεις σύγκρισης. (προτάσιες με比bĭ  )

 1. s.                             v.              de neg. adv.                                                                 [description ]
    

他Αυτός

hànyǔ  

汉 语  Κινέζικα

shuō         de  bu  hăo   

说          得 不  好

μιλάει   DE όχι καλά

(Μία απλή αρνητική πρόταση με  得 )

Αυτός δε μιλάει καλά Κινέζικα

 

Υ.                άρνηση. /  Α.                     Ρ. de επίρρημα.                                                 [Περιγραφή ]

 

Αυτός

méi bă fángjiān  没 把  房 间

όχι  BA  δωμάτιο

zhĕnglĭ  de gāngānjìngjìng

整 理  得干干 净净

τακτοποιώ     DE καθαρίζω

( Μία αρνητική πρόταση 把με δομή 得 )

Δεν συμάζεψε το δωμάτιο καλά.

Εσύ

bu    bĭ  wŏ

不  比我

όχι  BI     εγώ

păo  de kuài

跑 得 快

τρέχει  DE  γρήγορα

(Μία αρνητική πρόταση με 比και δομή 得 )

Δεν τρέχεις πιο γρήγορα από εμένα.

 

 1. Χρησιμοποιείται το μόριο για ολοκλήρωση πράξης μέσα σε μια δομή ?

 

Όχι, το了le δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκλήρωση πράξης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονικοί προσδιορισμοί που να δηλώνουν ότι μια πράξη έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Για παράδειγμα :

wŏ  xiăo   shíhou rìyŭ     shuō       de  hĕn    liúlì

我  小          时候 日语    说            得 很    流利.

Εγώ μικρός Ιαπωνέζικα μιλάω  DE  πολύ ευφράδεια

Μιλούσα με μεγάλη ευφράδεια Ιαπωνέζικα όταν ήμουν μικρός.

 

Εάν το了le εμφανιστεί σε μια πρόταση δομής 得de , συνήθως δείχνει μια αλλαγή κατάστασης.

tā  yĭjīng     hē      de  hĕn  duō  le

他 已经        喝    得     很  多  了.

αυτός  ήδη ήπις DE πολύ  LE

Αυτός ήδη ήπιε πολύ.

(Υπονοεί ότι δεν πρέπει να πιει κι άλλο.)

 

 1. Εάν βρίσκετε δύσκολο να ξεχωρίσετε μια δομή de από συμπληρώματα πιθανότητας, πώς μπορείτε να τα ξεχωρίζετε ?

 

Καταρχήν εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, αν και μπορεί να έχουν παρόμοια σύνταξη. Μερικές φορές όντως μπορεί να είναι πολύ μπερδευτικά, ειδικά εάν υπάρχουν στην πρόταση ρήματα κατάστασης που μπορεί επίσης χρησιμοποιουνται και ως συμπληρώματα αποτελέσματος (πχ 好hăo    , 清楚qīngchǔ, 对, duì ).

Για παράδειγμα, η ακόλουθη πρόταση έχει διφορούμενο νόημα.

jīntiān  tā xiĕ   de  hăo ma

今天     他写   得 好   吗?

Σήμερα αυτός έγραψε DE   καλά   MA

Μπορεί  τελείωνω MA

 1. Έγραψε καλά σήμερα? (Δομή )
 2. Μπορεί να τελείωσει σήμερα το γράψιμο? (Συμπλήρωμα πιθανότητας)

 

Ένα επιρρηματικό σύνολο σε μία δομή 得 συνήθως έχει τη μορφή επίρρημα + στατικό ρήμα ως ένα συνδυαστικό επίρρημα για να το διαφοροποιήσει από από ένα συμπλήρωμα πιθανότητας που είναι απλά ένα ρήμα κατάστασης. Μπορούμε να απαντήσουμε την παραπάνω ερώτηση με δύο τρόπους.

 

 1. Το好 μέσα σε μια δομή得 (το συμπλήρωμα βαθμού):

jīntiān  tā  xiĕ de   hĕn   hăo

今 天 他  写    得  很   好.

TODAY   HE WRITE DE VERY WELL

Έγραψε πολύ καλά σήμερα.

 

2.Το 好 να χρησιμοποιείτε σε συμπλήρωμα πιθανότητας:

jīntiān  tā  xiĕ  de    hăo

今天  他     写 得  好.

Σήμερα  αυτός γράφει μπορεί τελειώσει

Μπορεί να τελειώσει να (το) γράφει σήμερα.

 

 1. Χρειάζομαι πάντα το για να δείξω το βαθμό του συμπληρώματος ?

 

Όχι πάντα.. Κάποιες φορές, μερικά μονοσύλλαβα επιρρήματα, όπως 多,少,早,晚,快,慢,大,小,贵 και 便宜, μπορούν να τοποθετηθούν μετά από ρήματα χωρίς 得. Πολλές φορές είναι παρόμοια με τα συμπληρώματα αποτελέσματος. Το了 συχνά τοποθετείται στο τέλος αυτών των  για να δείξει υπερβολή και αλλαγή μιας κατάστασης, όπως :

 

tā   hē     (de tài)     duō   le

他 喝          (得太)   多   了.

Αυτός πίνει  (DE πολύ) πολύ  LE

Έχει πιει πάρα πολύ.

 

xiăo wáng            lái     (de tài)  wăn    le

小 王  来   (得 太) 晚    了

XIAO WANG ήρθε (DE πολύ) αργά  LE

Ο Xiao Wang ήρθε πολύ αργά / Ο Xiao Wang ήρθε αργά.

 

tā  păo   (de tài)   kuài le

他     跑  (得 太) 快 了

Αυτός τρέχει (DE πολύ) γρήγορα LE

Τρέχει πολύ γρήγορα/ Τρέχει πιο γρήγορα από ότι παλιά.

 

 

yīfu        zuò    (de tài)     dà  le

衣服         作    (得 太)  大 了

Ρούχα  φτιάχνω (DE πολύ)  μεγάλα LE

Τα ρούχα φτιάχτηκαν πολύ μεγάλα.

 

shū  mài  (de tài)    guì      le

书  卖       (得 太)   贵    了.

Βιβλίο πουλάω (DE πολύ)  ακριβό  LE

Το βιβλίο πωλήθηκε σε υψηλή τιμή/ακριβά.

 

 1. Πού τοποθετώ το 一点儿yì diănr  και το 一些yīxiē σε μια δομή ?

 

Το 一点儿 και το 一些 πρέπει να τοποθετούνται μετά από επιρρηματικά σύνολα σε μία δομή 得.

qĭng   nĭ shuō  de màn   yì  diănr

请        你 说  得 慢    一 点儿.

παρακαλώ εσύ μιλάς DE αργά  λίγο

Παρακαλώ μπορείς να μιλάς λίγο πιο αργά.

 

Μερικές φορές μπορείτε να παραλείψετε τι 得 και να πείτε :

 

qĭng   nĭ shuō     màn yì  diănr

请          你 说     慢   一 点儿.

Παρακαλώ εσύ μίλα αργά λίγο.

Παρακαλώ μίλα λίγο πιο αργά.